ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους υποψήφιους δασκάλους να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης των βασικών μαθηματικών εννοιών, ιδεών και διαδικασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διαδικασίες συλλογισμού και απόδειξης,τόσο σε επίπεδο ατομικής κατασκευής,όσο και αξιολόγησης του τρόπου σκέψης άλλων. Βασικός στόχος, επίσης, του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα επικοινωνίας μέσω της γλώσσας των Μαθηματικών για την έκφραση των σκέψεων και τρόπων λύσης μαθηματικών ή πραγματικών προβλημάτων.

Οι βασικές ενότητες που θα αποτελέσουν τον κορμό του μαθήματος των Μαθηματικών είναι:

• Αριθμοί-Βαθιά κατανόηση του περιεχομένου των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου.
• Στρατηγικές Επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων
• Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών-Διαιρετότητα
• Μέθοδοι απόδειξης στα Μαθηματικά.
• Στοιχεία Άλγεβρας-Μοτίβα-Εξισώσεις-Συναρτήσεις
• Στατιστική
• Πιθανότητες
• Γεωμετρία

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ,
δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της εξεταζόμενης ύλης θα προκύπτει κατά τη διάρκεια της παράδοσης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
• Χατζηκυριάκου Κ. (2008). Μαθηματικά: Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα.
Εκδόσεις Σοφία
• Λεμονίδης, Χ. (2000). Στοιχεία αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για το δάσκαλο.
Εκδόσεις Πατάκη
• Harold Jacobs. (1982). Mathematics. A Human Endeavor. W.H.Freeman and Company