ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για το τι είναι τα Σχολικά Μαθηματικά και για το πώς μαθαίνει κάποιος Μαθηματικά.
Η βαθιά γνώση των προηγούμενων ζητημάτων θα επιτρέψει μια κριτική και δημιουργική προσέγγιση ενός τρίτου ερωτήματος που αφορά το πώς πρέπει να διδάσκουμε τα Μαθηματικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν είναι:
• Αρχές και Μοντέλα Σχεδιασμού της διδασκαλίας των Μαθηματικών
• Δομή και Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών- Μαθησιακές Τροχιές
• Γνωσιολογική προσέγγιση βασικών εννοιών του Π.Σ.(ενδεικτικά: Αίσθηση αριθμού, ΚλάσματαI Δεκαδικοί – Ποσοστά, Λόγοι- Αναλογίες, Εμβαδόν-Περίμετρος)
• Κριτική και Σχεδίαση μαθηματικών δραστηριοτήτων
• Διαχείριση μαθηματικών δραστηριοτήτων στην τάξη
• Μαθηματική Ικανότητα: Πως ορίζεται, πως επιτυγχάνεται
• Μοντέλα Αξιολόγησης της μαθηματικής σκέψης
• Διαφοροποιημένη διδασκαλία Μαθηματικών
• Διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών

Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική:
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (324 μονάδες)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Ελληνική

Βοσνιάδου Σ. (Επιμ.) (1995). Η Ψυχολογία των Μαθηματικών. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Clawson, C (2005). O Ταξιδευτής των Μαθηματικών. Κέδρος.
Davis, P.J.& Hersch, R. (1981). H Μαθηματική Εμπειρία. Τροχαλία
Κολέζα, E. (2009). Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.
Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά: Επιστημολογική και Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Ελληνικά Γράμματα.
Κολέζα, E. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική Προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών Εκδόσεις Leader Books
Πατρώνης, Α & Σπανός Δ. (1996). Σύγχρονες θεωρήσεις και έρευνες στη μαθηματική παιδεία, εκδ. Γ. Πνευματικός.
Polya, G. (2001). Η μαθηματική ανακάλυψη. Κατανόηση, μάθηση και διδασκαλία του τρόπου επίλυσης προβλημάτων. Εκδόσεις Κάτοπτρο.
Shapiro, S. (2006). Σκέψεις για τα Μαθηματικά, Επιμ. Κ. Δρόσος, Πάτρα
Streefland, L. (επιμ.). (2000).Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκδόσεις Leader Books.
Τουμάσης, Μ. (2002). Σύγχρονη διδακτική των μαθηματικών. Gutenberg.
Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μια εξελικτική διαδικασία. Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
Wilder, R. (1986). H εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών. Οpen University
Φιλίπου, Γ. & Χρίστου Κ. (1995). Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις: ΤΥΠΩΘΗΤΩ
Χασάπης Δ. (2000). Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών. Αριθμοί και αριθμητικές πράξεις. Εκδόσεις Μεταίχμιο

Αγγλόφωνη

Bachelard, G. (1938). La formation de l’esprit scientifique. Paris: Vrin.
Boaler, J. (Ed.). (2001). Multiple perspectives on mathematics teaching and learning. Westport, CT: Ablex.
Boaler, J. (2002). Experiencing School Mathematics: Traditional and reform approaches to teaching.New Jersey, LEA.
Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds, Harvard University Press.
Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Cobb, P., Yackel, E & McClain, K. (2000). Symbolizing and communicating in mathematics classrooms: Perspectives on discourse, tools and instructional design. Lawrence Erlbaum Associates
Davis, P., & Hersh, R. (1981). The mathematical experience. Boston.
Dowling P.C. (1998). The Sociology of Mathematics Education: Mathematical Myths/Pedagogic Texts. London: Falmer Press
Ernest, P. (1998). Social Constructivism as a Philosophy of Mathematics.
Freudenthal, H.(1991). Revisiting Mathematics Education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Freudenthal, H. (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Dordrecht: Reidel.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
Hersh, R. (1997). What is mathematics, really? London: Jonathan Cape.
Kitcher, P. (1983). The Nature of Mathematical Knowledge. Oxford, Oxford University Press.
Lakatos, I. (1996/1976). Αποδείξεις και Ανασκευές. Η Λογική της Μαθηματικής Ανακάλυψης. Εκδ. Τροχαλία. Αθήνα.
Mason, J. & JohnstonIWilder, S. (2004). Fundamental Constructs in Mathematics Education, RoutledgeFalmer, London.
Mason, J. & JohnstonIWilder, S. (2004). Designing and Using Mathematical Tasks, Open University, Milton Keynes.
Mason, J. (2002). Researching Your own Practice: The Discipline of Noticing, Routledge Falmer, London